HEGYI ÁRPÁD JUTOCSA, DLA

Főoldal
Szakmai tevékenységek
 • Életrajz
 • Rendezéseim
 • Cikkek
 • Szakmai írások
 • Doktori pályamű
 • ELTE jog és dráma kurzus
 • Hangjátékok
 • Pályázatok
 • Videók
 • Interjúk
Privát
 • Írásaim
 • Amerikai napló
 • Képek


 KERESÉS
 

 HÍRLEVÉL


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Magyar Állami Operaház főigazgatói álláshelyének betöltésére  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

a Magyar Állami Operaház főigazgatói álláshelyének betöltésére 

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. § (2) bekezdése, valamint a Kjt. végrehajtásáról rendelkező 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásainak megfelelően - pályázatot hirdet a Magyar Állami Operaház főigazgatói munkakörének betöltésére. 

A főigazgató feladatai: 

A Magyar Állami Operaház legjobb művészi hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, és a korszerű operajátszás meghonosítása érdekében 

 az intézmény korszerűsítési programjának részletes kidolgozása és végrehajtása, melynek során a felhalmozott értékek nem sérülnek, de a működés racionálisabb, a struktúra a kor igényeinek megfelelő lesz; 

 az intézmény szervezeti, vezetési, működési struktúrájának kialakítása; 

 az Erkel Színház felújítási programjában való szakmai részvétel; 

 az intézmény egyes tevékenységi köreiért felelős, illetve részlegeit irányító magasabb vezető és vezető munkatársainak kiválasztása, a jogszabályok előírásainak megfelelő módon történő kinevezése, illetve az alapító okiratban foglaltak szerint a fenntartói egyetértés megszerzése; 

 az egyetemes opera- és balettművészet alkotásainak a nemzeti intézmény rangjához méltó színvonalú bemutatása, repertoáron tartása, fokozott figyelemmel a magyar szerzők műveire; 

 a vidéki és a határon túli magyar operajátszás szakmai támogatása; 

 az alaptevékenységet meghatározó opera- és balettelőadások mellett a zeneirodalom más színpadi műveinek bemutatása és zenekari koncertek rendezése; 

 a műfaj nemzetközi jellegére tekintettel együttműködés kialakítása és fenntartása az opera- és balettművészet jelentős külföldi intézményeivel. 

Ennek megfelelően a pályázatnak részletesen kell szólnia: 

 A MÁO korszerűsítési programjának részletes kidolgozásáról - igazodva a 2006-2007-re szóló költségvetési támogatás mértékéhez, a nézői elvárásokhoz és művészeti munka színvonalának emeléséhez; 

 A pályázónak az intézmény szervezeti, vezetési, működési struktúrájára vonatkozó elképzeléseiről. 

 A pályázó megbízásának időtartamára szóló műsorszerkezetről, mely előnyben részesíti az operairodalom azon műveinek a színrevitelét, melyek jellegzetessé teszik a magyar operajátszást. 

 A hagyományos és modern operajátszás egyensúlyára vonatkozó elképzeléseiről, hogy az intézmény mind a hazai, mind a nemzetközi érdeklődésnek megfelelhessen. 

 A pályázónak a Magyar Állami Operaház vezető művészeti munkaköreire, művészállományára (karmesterek, koreográfusok, magánénekesek, magántáncosok, zenekar, énekkar, tánckar, rendezők, díszlettervezők, jelmeztervezők) vonatkozó foglalkoztatáspolitikai elképzeléseiről. 

 A pályázónak rangos külföldi vendégművészek, együttesek budapesti szerepeltetésére vonatkozó elképzeléseiről. 

A főigazgatói álláshely betöltésének feltételei: 

 a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti szakirányú felsőfokú végzettség, 

 legalább 5 éves szakmai gyakorlat,

 büntetlen előélet,
 
 a 25/2002. (XII. 25.) NKÖM rendelet alapján vagyonnyilatkozat tétel. 

A pályázat elbírálása során előnyben részesül, aki: 

 a pályázathoz csatolt nyilatkozata birtokában megnevezi azokat a vezető munkatársait, akikkel közösen vállalkozik a pályázatban megjelölt feladatok elvégzésére, az intézmény működtetésére és művészi arculatának formálására; 

 művészeti intézményben vagy a gazdasági szférában szerzett vezetői gyakorlattal rendelkezik; 

 egy világnyelvet tárgyalási szinten ismer.
 
A pályázathoz csatolni kell: 

 a pályázó részletes szakmai önéletrajzát;

 a pályázó iskolai végzettségét igazoló okirat(ok) másolatát; 

 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

A főigazgatót közalkalmazotti jogviszony keretében –közalkalmazotti kinevezéssel létesülő, illetve közalkalmazotti jogviszonyának fenntartása alapján- magasabb vezetői beosztással 2005. július 1-jétől, 5 év határozott időre a miniszter bízza meg. Közalkalmazotti besorolása és illetményének megállapítása a Kjt., illetve a Rendelet és a felek közötti megállapodás alapján történik. 

A Magyar Állami Operaház alapfeladatát az intézmény székhelyén, telephelyén illetve belföldi és külföldi egyéb játszási helyeken látja el. A megbízás időtartama alatt sor kerülhet az intézmény feladatrendszerének részbeni módosulására, egyes játszási helyeinek megváltozására. 

A pályázók a pályázatok elkészítéséhez pályázati dokumentációt kapnak, mely tartalmazza az intézmény: 

1. Alapító Okiratát, 

2. Szervezeti és Működési Szabályzatát, 

3. működési alapmutatóit (költségvetési sarokszámok, bemutató- és előadásszám, látogatottság, művészeti, közalkalmazotti vagy más munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozók létszáma) és 

4. 2005-2007-re szóló korszerűsítési programját és középtávú fejlesztési programját. 

A pályázati dokumentációért az intézmény ügyvezető igazgatójához fordulhatnak (tel.: 331-2550). 

A pályázat elbírálásának rendje: pályázatokról a benyújtási határidőt követő 30 napon belül, a miniszter által felkért szakmai-szakértői bizottság véleménye alapján (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozásával) a miniszter dönt. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A pályázat tartalmát a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel nem közöljük. 

A pályázat benyújtásának helye és ideje: a pályázatot egy példányban, zárt borítékban, a kiírás Kulturális Közlönyben való megjelenésétől számított 30 napon belül, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Humán-közszolgálati Főosztályára (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22), „Magyar Állami Operaház főigazgató” jeligére kell benyújtani. 

Budapest, 2005. május 

Dr. Bozóki András 

a nemzeti kulturális örökség minisztere 

 
© 2013. Hegyi Árpád Jutocsa, DLA